Verhuurvoorwaarden

voor huren informeer via | contact@boerderijdepekhoeve.nl | 06 3619 8389

Dorpstraat 92 te Ulvenhout

voor huren informeer via | contact@boerderijdepekhoeve.nl | 06 3619 8389

1. Algemeen

 • Gebruik de gehuurde ruimte van Stichting Boerderij De Pekhoeve (hierna ter noemen SBP) alsof het uw eigendom is.
 • De accommodatie mag slechts worden gebruikt door de huurder en diens gasten voor de afgesproken activiteit, tenzij voorafgaand anders wordt overeengekomen.
 • De huurder dient te zorgen dat er één aanspreekpunt is voor SBP.
 • Het is huurder verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SBP de accommodatie en/of aanwezige opstanden aan derden ter beschikking te stellen of mede in gebruik te geven.

 

2. Toegang tot het gebouw

 • Huurders krijgen per verhuring een code of waarmee het gebouw enige tijd voorafgaand aan de starttijd kan worden betreden.
 • Deze code is geldig gedurende het dagdeel van huur.
 • De code wordt geruime tijd voorafgaand aan de datum en tijd van huur verstrekt via het door de huurder aangegeven emailadres.

 

3. Consumpties

 • Huurders kunnen zelf koffie en thee zetten en frisdrank gebruiken.
 • Zij dienen gebruik te maken van de door SBP verstrekte voorraad. Het verbruik wordt genoteerd op het verbruiksformulier.
 • Het verbruik moet uiteraard betaald worden. Hiertoe ontvangt de huurder een factuur.
 • Het is niet toegestaan eigen drank mee te brengen en/of te nuttigen.
 • Op het verbruiksformulier staat de gang van zaken rond de afrekening vermeld.
 • De gebruikte kannen, koffiekopjes, theebekers en vuile glazen dienen na afloop van het gebruik gewassen en opgeruimd te worden.
 • Alcoholische dranken kunnen op dezelfde manier worden genuttigd. Verder gelden hiervoor de voorwaarden die genoemd zijn in artikel 4.

 

4. Alcoholische dranken

 • SBP heeft een para commerciële horecavergunning. Een exemplaar van de vergunning en de daarbij behorende andere schriftelijke informatie is aanwezig in de tussenkast in de Goeikamer. De horecawetgeving is o.a. na te lezen op http://wetten.overheid.nl/.

Voor de consumptie van alcoholische dranken geldt een aantal voorwaarden:

 • Voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken dient de huurder te beschikken over een leidinggevende zoals vermeld staat op het aanhangsel bij de horecavergunning of een vrijwilliger die de cursus Verantwoord alcohol schenken(www.nocnsf.nl/iva ), met goed gevolg heeft afgelegd;
 • Het is verboden alcoholhoudende drank te verstrekken aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Onder verstrekken wordt eveneens begrepen het verstrekken van alcoholhoudende drank aan iemand die 18 jaar of ouder is en waarbij de alcoholische drank bestemd is voor iemand die jonger is dan 18 jaar. Het is ook niet toegestaan om personen in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed van drugs toe te laten in Boerderij De Pekhoeve of op het terras en deze alcoholische drank te serveren.
 • Het bestuur van Stichting Boerderij De Pekhoeve en haar beheerder zijn gerechtigd toezicht te houden op de nakoming van de afspraken. Aanwijzingen van hen dienen direct opgevolgd te worden eventueel op straffe van sluiting. Eventuele boetes en veroordelingen verkregen door het niet nakomen van de voorschriften en wettelijke regelingen worden door het bestuur doorbelast aan de huurder. Tevens kan het bestuur besluiten om de huurder sancties op te leggen zoals bijvoorbeeld het onthouden van de mogelijkheid tot het kopen van alcoholhoudende dranken.

 

5. Zaalinrichting

 • De huurder dient de opstelling in de betreffende dorpskamer achter te laten zoals aangegeven wordt door de beheerder.
 • De eventueel met toestemming van de beheerder door de huurder aangebrachte tijdelijke voorzieningen zoals vergadermaterialen, versiering, gordijnen etc. dienen brandvertragend te zijn en na afloop weer verwijderd te worden.
 • Het is in het gehele gebouw verboden te boren, te schroeven, punaises en plakband te gebruiken om iets te bevestigen of te beplakken zonder instemming van de beheerder of diens vervanger.

 

6. Verlichting/verwarming/beamer

 • De verlichting is per ruimte te schakelen. Per dorpskamer is een handleiding aanwezig in de kamer.
 • De verwarming en ventilatie staan automatisch ingesteld. Voor problemen met de verwarming of ventilatie kan men contact opnemen met de beheerder.
 • De Goeikamer is voorzien van een vaste beamer. Voor instructies en bij problemen dient met de beheerder contact opgenomen te worden.
 • Indien er lampen en/of serviesgoed defect zijn gelieve u dit bij de beheerder liefst per mail te melden of aan te geven op het verbruiksformulier.

 

7. Schoonmaken

 • Van de gebruikers wordt verwacht dat de kamer schoon en opgeruimd wordt achtergelaten en dat afval in daarvoor aanwezige afvalbakken wordt gedeponeerd. Papier en karton kan in de buiten aanwezige papier/kartoncontainer worden gegooid.
 • Aandacht wordt gevraagd voor de toiletten die bij veelvuldig bezoek gedurende de huur extra schoongemaakt dienen te worden. Er zijn twee toiletten die gezamenlijk gebruikt worden door de gezamenlijke huurders van de drie dorpskamers.
 • Mocht men schoonmaakmaterialen (vegers, dweil, toiletpapier, vuilniszakken enz.) nodig hebben dan zijn deze te vinden in de kast in de opkamer naast de toiletten.
 • Ook de pantry en de tafels dienen schoon achtergelaten te worden.
 • Bij het niet schoon achterlaten van de gebruikte ruimte behoudt de Stichting zich het recht voor extra schoonmaakkosten in rekening te brengen. Deze bedragen minimaal € 50 met daarnaast de werkelijk gemaakte kosten voor het opruimen, waarbij het uurloon gesteld wordt op € 35,-. Deze kosten kunnen ook in rekening gebracht worden indien bij een meerdaagse verhuur de ruimten en wc’s niet dagelijks schoongemaakt worden.
 • Men dient zelf zorg te dragen voor afvoer van grote hoeveelheden afval. Indien veel afval wordt geproduceerd dient hierover contact opgenomen worden met de beheerder.
 • Extra kosten voor afvalverwijdering worden doorberekend.

 

8. Aansprakelijkheid

 • SBP is niet aansprakelijk voor diefstal van zaken die eigendom zijn van de huurders en/of gebruikers van de accommodatie.
 • Stichting Boerderij De Pekhoeve aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel dat tijdens de huurperiode door de huurder en/of gebruikers wordt opgelopen.
 • Huurder is aansprakelijk voor alle schade die de huurder en zijn leden en/of bezoekers tijdens het gebruik aan de accommodatie veroorzaken. Kosten van herstel of van reinigingswerkzaamheden zijn voor rekening van huurder. De huurder dient veroorzaakte schade direct te melden aan de beheerder.
 • Stichting Boerderij De Pekhoeve is niet verantwoordelijk voor zelf meegebrachte materialen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, vernieling of ondeugdelijkheid van deze materialen. Deze materialen dienen vanwege en voor rekening van de huurder te worden onderhouden, hersteld, vervangen en verzekerd.
 • Aan de Stichting Boerderij De Pekhoeve opgelegde boetes en andersoortige veroordelingen, die door nalatigheid van de huurder zijn ontstaan, worden bij de huurder in rekening gebracht.

 

9. Calamiteiten

 • Bij calamiteiten dient de huurder ervoor te zorgen dat diens gasten het pand op een ordelijke manier verlaten en zich verzamelen op een door de huurder aan te geven plaats. De huurder informeert voorafgaand aan de bijeenkomst de gasten hierover.
 • In elke kamer is een brandblusser aanwezig.
 • Verdere informatie is te vinden in de instructiemap in elke ruimte.
 • Nadat de gasten het pand hebben verlaten zonodig telefonisch via 112 alarmeren en de beheerder op de hoogte stellen.

 

10. Rookverbod

 • In Boerderij de Pekhoeve geldt een algeheel rookverbod.
 • De huurder is verantwoordelijk voor het naleven van het rookverbod. Elke boete die het gevolg is van het overtreden van het rookverbod zal de Stichting Boerderij De Pekhoeve bij de huurder in rekening brengen.
 • Indien er buiten gerookt wordt dient de huurder ervoor te zorgen dat eventuele rommel hiervan opgeruimd wordt.

 

11. Overige bepalingen

 • Huurder is verplicht de accommodatie, dus ook de buitenruimte, zodanig te gebruiken dat daarbij geen hinder of overlast ontstaat voor medehuurders van Boerderij De Pekhoeve of de nabije omgeving en is verantwoordelijk voor de ordehandhaving en sluitingstijden.
 • In verband met voormelde ordehandhaving behoudt verhuurder/beheerder zich het recht voor bepaalde personen de toegang tot de accommodatie voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen.
 • Huurder dient stipt en terstond alle aanwijzingen en aanwijzingen op te volgen van de bestuursleden van Stichting Boerderij De Pekhoeve en/of de beheerder.
 • Huurders dienen uiteraard geluidsoverlast voor andere huurders en de omgeving te voorkomen.

 

12. Algemeen

 • Indien er zaken zijn die de aandacht vragen van het bestuur of de beheerder neem dan contact op (bij voorkeur per e-mail: contact@boerderijdepekhoeve.nl) met de beheerder via tel. 06 3619 8389.

 

 

 

 

 

Bij calamiteiten:

 1. volg de borden nooduitgang.
 2. Zorg dat u en anderen veilig buiten komen.
 3. Bel 112
 4. Bel de beheerder 06 3619 8389

 

 

Ontruimingsplan

Huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden voor gebruik van ruimte(n) in Boerderij De Pekhoeve (versie 06042017)

Boerderij De Pekhoeve

gebouw, gebied, Ulvenhout

 

Welkom in onze Dorpskamers

 

sfeervolle ruimtes

 

te huur per dagdeel

 

heerlijke Nespresso kofie

 

fairtrade thee

 

consumpties per flesje

 

WIFI

 

zo is uw vergadering, lezing, cursus

net even anders